ورود / ثبت نام

پیام مدیر عامل

شرکت نمایشگاهی ماندگار آفرینان بر آن است تا با شناخت صحیحی از نیازها و عارضه های سازمانهای متوسط و بزرگ کشور، تخصص خود را براي مشاوره و آموزش مدیران و کارآفرینان ارجمند باکارآمدترین و متناسب ترین راه حل‌ها براي دستیابی به اهداف عالی آنان در مسیر موفقیت صرف کند .برنامه ریزی و اجرایی نوآورانه و ارتقاء سطح کیفیت خدمات بنا به گواهی مشتریان و مدیران می باشد که وجه تمایز این مجموعه را در کشور مشخص می کند .
چالش‌های اقتصادی در عصر رقابتی شدن فرصتها بویژه در شرایط بحرانی ، سازمانها و صنایع را بر آن میدارد تا راهکارهاي اثربخش، مبتکرانه و علمی برای برون رفت از وضعیت موجود استفاده کنند به نحوی که نتایج قابل پیش بینی و مطلوبی را برای سازمان به ارمغان آورند.
همراهی در این مسیر، تا دستیابی به چشم انداز سازمانها، مسئولیت اصلی مانگار آفرینان مهر آویژه می باشد .