معرفی سایت های مفید

 

 

سایت شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس

http://www.farsfair.ir/

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

https://iranfair.com/

وزارت صنعت،معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران

https://www.mimt.gov.ir/